คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ในกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน ๑๓ หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบลโดยใช้ภาพถ่าย”

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ในกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน ๑๓ หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบลโดยใช้ภาพถ่าย” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ 13 หมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และเปิดโอกาสให้ประชาชน ที่สนใจการถ่ายภาพได้แสดงความคิดสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดมุมมองหรือประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ การพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านทางภาพถ่าย โดยมีกำหนดเปิดรับผลงานภาพถ่าย ในระหว่างวันที่ 8 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางอีเมล nesdc.sv@gmail.com 

***รางวัล 

️*รางวัลชนะเลิศ ภาพที่ดีที่สุดจากทุกหมุดหมาย (The Best of the best) 1 รางวัล

เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร

️* รางวัลชนะเลิศ ในแต่ละหมุดหมาย (Gold) รวม 13 รางวัล

เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท บาท และเกียรติบัตร

️* รางวัลชมเชย ในแต่ละหมุดหมาย (Silver) รวม 13 รางวัล

เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท บาท และเกียรติบัตร

*️ รางวัลสำหรับผลงานภาพถ่ายที่เข้ารอบ จะได้รับเกียรติบัตร

.

กำหนดระยะเวลา 

ระบบเปิดรับผลงานทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ :

8 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2566 (ปิดระบบรับภาพ เวลา 18.00 น.)

ประกาศผลภาพถ่ายที่ผ่านเข้ารอบ : 24 พฤษภาคม 2566

️ ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล : 30 พฤษภาคม 2566

 

กติกาและเงื่อนไขในส่งผลงาน 

1.) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ

2.) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยกล้องดิจิทัล กล้องฟิล์ม หรือสมาร์ทโฟน

3.) ไฟล์ภาพที่ส่งต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ JPEG หรือ JPG เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย โดยภาพผลงานต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้าน pixels และห้ามเว้นขอบภาพ

4.) ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามดัดแปลงหรือทำซ้ำผลงานภาพถ่ายของผู้อื่น หรือนำภาพของผู้อื่นมาส่งประกวดโดยเด็ดขาด

5.) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยไม่จำกัดจำนวน

6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้

6.1) ชื่อภาพถ่าย

6.2) สถานที่ถ่าย (จังหวัด หรืออำเภอ หรือตำบล)

6.3) หมุดหมายที่เกี่ยวข้อง (เลือก 1 หมุดหมาย จาก 13 หมุดหมาย)

6.4) คำอธิบายความเกี่ยวข้องกับหมุดหมาย

7.) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีภาพต้นฉบับ เก็บไว้สำหรับการตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะผู้จัดงานต้องการ หากไม่มีไฟล์ภาพต้นฉบับ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

8.) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด เป็นภาพในเชิงสร้างสรรค์ และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย และศีลธรรมของสังคม

9.) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพของภาพถ่าย แต่ต้องไม่ปรับแต่งจนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

10.) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ หากภาพถ่ายดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนและพิสูจน์ได้ว่าทำผิดตามกติกา ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

11.) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีองค์ประกอบของภาพใกล้เคียงกับภาพที่เคยได้รับรางวัล หรือถ่ายในครั้งเดียวกันกับภาพที่เคยได้รับรางวัล หรือนำภาพที่เคยได้รับรางวัลหรือภาพที่มีองค์ประกอบภาพใกล้เคียงภาพที่เคยได้รับรางวัล มาเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภาพ เช่น การตัดภาพ (Crop) เปลี่ยนภาพสีเป็นขาวดำ หรือจงใจถ่ายภาพเลียนแบบภาพในองค์ประกอบเดียวกันกับภาพของผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใด ๆ ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการตัดสิน

12.) หลังการประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะเปิดให้มีการทักท้วงภาพภายใน 7 วัน หากพบว่ามีผู้ทักท้วงและตรวจสอบได้ว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผิดกติกาในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

13.) หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด และหากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดละเมิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) หรือละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น จนนำไปสู่การร้องเรียนหรือฟ้องร้องทางกฎหมาย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ประกาศยกเลิกผลการตัดสินของภาพนั้น และผู้ที่ส่งภาพถ่ายนั้นเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

14.) ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพ โดย สศช. มีสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหนังสือ นิทรรศการ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ ทั้งนี้ สศช. จะระบุชื่อเจ้าของผลงานทุกครั้งที่สามารถทำได้ เมื่อนำภาพถ่ายไปใช้

15.) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

.

วิธีการส่งผลงาน

→ ส่งภาพถ่าย ช่องทางออนไลน์ผ่านทาง E-mail: nesdc.sv@gmail.com

โดย 1 ภาพ ต่อ 1 อีเมล (การส่ง 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาพ) พร้อมระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้

1) คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล :

2) เบอร์โทรศัพท์ :

3) E-mail :

4) ข้อมูลรายละเอียดภาพ (จำเป็นต้องระบุทุกข้อ) ดังนี้

4.1) ตั้งชื่อภาพถ่าย :

4.2) สถานที่ถ่าย (จังหวัด หรืออำเภอ หรือตำบล) :

4.3) ระบุหมุดหมาย :

4.4) อธิบายความเกี่ยวข้องกับหมุดหมาย :

.

*ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหมุดหมายการพัฒนา 13 หมุดหมาย *

→ ฉบับเต็ม : https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=13150

→ ฉบับประชาชน : http://bit.ly/3Lqgvnk

→ ฉบับสรุป : http://bit.ly/3yFvEd2

.

 ติดต่อสอบถาม 

https://www.facebook.com/nesdc.sv/

Inbox : m.me/nesdc.sv

#การประกวดภาพถ่ายจุดประกายการขับเคลื่อน13หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล #13หมุดหมาย #ไทยทะยาน

 

แกลเลอรี่